Covid-19 Kapsamında Kamu Destekleri

20.04.2020

Kurum Adı: KOSGEB
Bağlantı: https://www.kosgeb.gov.tr

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak açıklanan Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini azaltmak için KOSGEB İcra Komitesi tarafından alınan muhtelif kararlar kapsamında;

 • 30/06/2020 tarihine kadar vadesi dolacak olan ve muaccel hale gelmeyen geri ödemeli destekler kapsamındaki borçları ve varsa takip eden taksitlerinin vade tarihleri her birine üç ay eklenmek suretiyle ertelenecek, ertelenen taksitlerin ilki 01/07/2020 tarihinden önce olmamak üzere düzenlenecek ve vade sayısı değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın 3 (üç) ayda bir olacak şekilde ödeme takvimi yeniden belirlenecektir.
 • KOSGEB’in proje bazlı destek programlarından ve girişimcilik desteklerinden yararlanan ve proje süreleri ya da girişimcilik programı destek süreleri 11 Mart 2020 ve sonrası tarihte sona eren işletmelerin, 4 (dört) aya kadar ek süre talep etmesi halinde yeni bir kurul kararı gerekmeksizin projelerin bitiş tarihine ya da destek sürelerinin bitiş tarihine işletmelerin talep ettiği süre ek süre olarak verilecektir.
 • KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği kapsamında uygulanan programlarda; halihazırda kredi ödemeleri devam eden işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarındaki kredi taksitleri, ilgili krediye ilişkin vade sonuna 3 (üç) ay olacak şekilde eklenecek, bu kapsamda doğacak maliyetler KOSGEB tarafından kredi faiz desteği kapsamında ödenecektir.
 • KOBİ Teknoyatırım Destek Programı kapsamında Koronavirüs (COVİD-19) Salgınından Korunmak Üzere Alınan Tedbirler Kapsamında Üretilecek Ürünler Uygulama Esaslarında düzenlenen Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünler Listesi için belirlenen usule ve teknoloji alanına bakılmaksızın ürün listesine eklenerek Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla desteklenecektir.(Ürün Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.)

Kurum Adı: TÜBİTAK
Bağlantı: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirlenen yeni tip koronavirüs (COVID-19) tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına almıştır. Bu acil durum karşısında TÜBİTAK, desteklerini, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve destek süreçlerine ilişkin uygulamalara yönelik projelere odaklamak amacıyla özel bir çağrı açmıştır.

TÜBİTAK 1507 kodlu “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” çerçevesinde açılan söz konusu özel Çağrı kapsamında, COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesine yönelik aşağıda örnekleri verilen konularda sunulacak Ar-Ge projelerine hızlı destek verilecektir:

 • Dezenfektanlar
 • Maske
 • Koruyucu kıyafetler
 • Doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan tanı kitleri
 • Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar
 • Ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar
 • İlaç
 • Aşı
 • Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları

 

Bu konuların dışında, çağrıya yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek her türlü proje başvurusu sunulabilecektir.

Çağrı 26 Mart 2020’de açılmış olup, 2 Nisan 2020 saat 23:59’da kapanacaktır. 

1507 destek oranı ve sınırı

 1. a) Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup, %75 olarak belirlenmiştir,
 2. b) Programa başvuruda bulunacak projenin toplam bütçesi, 500.000.- (beş yüz bin) TL ile sınırlandırılmıştır.
 3. c) Desteklenen projelere, destek kararının alındığı yılda geçerli Bilim Kurulu kararı ile alınmış olan proje destek oranı ve bütçe sınırı uygulanır.

Kurum Adı: İŞKUR
Bağlantı: https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 

Kısa Çalışma Kapsamında; 
- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.  

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

 • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
 • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
 • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. 

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi,


Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır. Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte  Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir. Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir. Kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.


Kurum Adı: TİCARET BAKANLIĞI
Bağlantı: https://ticaret.gov.tr/

Covid-19'a yönelik alınan tedbirler kapsamında, ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması ve arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amacıyla tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırılmıştır.

Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisi de kaldırılmış olup kolonya ve dezenfektan üretiminde ham madde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hâlihazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırlanmıştır. 


Kurum Adı: HALKBANK
Bağlantı: https://www.halkbank.com.tr/

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında  “Esnaf Destek Paketi” ile İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.

1-İŞLETME KREDİSİ

 • %4,5 Faiz Oranı
 • 000 TL Limit
 • 6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem
 • 36 Ay Vade

2- PARAF ESNAF KART

 • 000 TL Genel Limit
 • İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem
 • 12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı
 • Düzenli Nakit Akışı
 • Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı
 • Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit

Kurum Adı: VAKIFBANK
Bağlantı: https://www.vakifbank.com.tr/

Salgından olumsuz etkilenen başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki tüm firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “İŞ’E DEVAM KREDİ DESTEĞİ”  sunulmaktadır.  Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilmektedir. Kredi desteğini kullanacak firmalar için Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu aranmaktadır. Teminat eksiği bulunan firmaların krediye erişimi için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de sağlanabilmektedir. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlıdır. 26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepler kabul edilmeye başlanmıştır.

KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler Bazında Kredi Limitleri

Yıllık Ciro (TL) Azami Kredi Tutarı (TL)
0-25 Milyon 10.000.000
25-125 Milyon 25.000.000
125 Milyon üzeri 100.000.000


Kurum Adı: SGK
Bağlantı: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr

24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükelleflerin, 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesinin uygun bulunduğu, Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacağı duyurulmuştur.

 

Bu doğrultuda 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020 tarihli ve 2020/188 sayılı karar ile;

 

24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların;

 

1) 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle), 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 tarihine, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesi,

 

2) İlgili mevzuatında belirtilen diğer şartların sağlanması, erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan, Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin borçları dışında borcu olmamak veya ilgili Kanunları gereğince taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olmak şartıyla prim ertelemesi yapılan aylarda teşviklerden yararlanmalarının, ertelenen primlerin bu sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan teşviklerin gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınması,

3) İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan; a) 22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların herhangi bir talebe bağlı olmaksızın, b) Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin başvurularına istinaden, mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primlerinin, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ödenmesi halinde süresinde ödendiğinin kabul edilmesi,

4) Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve yukarıda belirtilen işveren ve sigortalılarca, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinin Kurum Başkanınca belirlenebilmesi, yönünde karar verilmiştir.

 

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020 tarihli ve 2020/188 sayılı Kararının birinci maddesinde belirtilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ile tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların; 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle), 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31/12/2020 tarihine, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ve herhangi bir talep olmaksızın Kurumca otomatik olarak ertelenmiştir.

 

Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayımlanacak olup, işverenlerimiz listede yer alıp almadıkları buradan kontrol edebileceklerdir. İşyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenlerimiz Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Ancak, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenler NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra birimine başvuruda bulunacaklardır.

 

Yapılan itirazlar üzerine veya incelemeler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca erteleme kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerde ekleme ve çıkarma işlemi yapılması halinde veya sektörel NACE REV 2 kodunun doğru olmasına rağmen Kurumca belirlenen ertelenen işyeri listesinde olmadığı yönündeki itirazlar sonucunda, erteleme kapsamında işyeri listesinde güncelleme yapılacaktır. Yapılan güncelleme sonucunda belirtilen işyeri erteleme kapsamına alınabilecek veya erteleme kapsamından çıkarılabilecektir.

 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlardan erteleme kapsamında yer alanlar GÜVENCE uygulaması ile e-devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecektir. Sigortalılarımızdan erteleme kapsamında olması gerektiği halde olmadığını iddia edenler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu, erteleme kapsamında olmasına karar verilen sigortalıların erteleme girişleri GÜVENCE uygulaması üzerinden manuel olarak yapılacaktır.

 

Erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin ertelenen borçlar dışında borçların bulunmaması, borçların olması halinde ilgili kanunlar gereğince taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması ve taksitlendirme veya yapılandırmaların devam etmesi ve ilgili teşvik kanunlarında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla, erteleme yapılan aylarda teşviklerden yararlanılacak, ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

 

Ayrıca, 2020 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri bakımından da, asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarının sağlanması ve erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin tahakkukları dışında borcu olmaması kaydıyla prim ertelemesi yapılan aylarda asgari ücret destekleri oluşturulacak, ancak ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla geri alınacak şekilde ilgili dönemlere borç oluşturulacaktır.

 

Yönetim Kurulu Kararının üçüncü maddesi kapsamında 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverene ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/sigortalının TC kimlik numarası ile yapılan sorgulama neticesinde merkezden otomatik olarak yapılacaktır. İşverenlerin/sigortalıların 65 yaşından büyük olup olmadığı 22/3/2020 ila mücbir sebep halinin bittiği tarih aralığına göre hesaplanacaktır.

 

Kronik rahatsızlığı bulunan işverenlere ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/sigortalının TC kimlik numarası ile Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek 1-a kapsamındaki kişiler arasında olup olmadığına ilişkin yapılacak çapraz sorgulama neticesinde merkezden otomatik olarak yapılacaktır. İşverenlerin/sigortalıların kronik rahatsızlığının olup olmadığı 22/3/2020 ila mücbir sebep halinin bittiği tarih aralığına göre hesaplanacaktır.

 

65 yaşını doldurmuş olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenlerin/sigortalıların mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilecektir.

 

Yönetim Kurulu Kararının üçüncü maddesi kapsamında 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverene/sigortalıya ilişkin erteleme başlangıç ayı/dönemi 2020/Şubat olarak kabul edilecek, bitiş ayı/dönemi ise sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna denk gelen ay/dönem olacaktır.

 

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve yukarıda belirtilen işveren ve sigortalılarca 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların ertelenip ertelenmeyeceği yetkisi Yönetim Kurulu kararıyla Kurum Başkanına verilmiştir. Bu nedenle Kurum Başkanı tarafından bu konuda herhangi bir tasarrufta bulunana kadar, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerine ilişkin olarak cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.


Kurum Adı: KALKINMA AJANSLARI
Bağlantı: https://sanayi.gov.tr/merkez-birimi/b94224510b7b/duyurular

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından www.sanayi.gov.tr de duyurulan üç aşamalı plan kapsamında;

Birinci aşamada Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı oluşturmaktadır. Bu programla salgın riskinin ülkemizde yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecektir. Programın üç temel önceliğini de virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılması oluşturmaktadır. Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına göre; yenilikçi uygulama geliştirenler desteklenirken, programdan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, sivil toplum örgütleri ile firmalar yararlanabilecektir. Türkiye genelindeki 26 ajansın hepsi bu süreçte yer alacaktır. Haftanın her günü elektronik olarak başvuru yapılabilecektir. Programın toplam bütçe büyüklüğü de yaklaşık 220 milyon lira olarak belirlenmiştir. Bir ay süreyle askıda kalacak programa başvurular üç gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında Kalkınma Ajansları tarafından yayınlanan başvuru rehberlerine aşağıda yer alan linklerden erişilebilmektedir.

 

Ahiler Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://www.ahika.gov.tr/assets/user_files/2020/ahika_covid_19_basvuru_rehberi.pdf

 

Ankara Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

http://www.ankaraka.org.tr/tr/covid-19-ile-mucadele-ve-dayaniklilik-programi_4742.html

 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://www.baka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/baka_covid_br_2020.pdf

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://www.bakka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/bakka---covid-19-program-rehberi.pdf

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://www.bebka.org.tr/admin/datas/sayfas/208/covid-19-ile-mucadele-ve-dayaniklilik-programi-basvuru-rehberi_1585816731.pdf

 

Çukurova Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://www.cka.org.tr/uploads/upload/files/Covid-19%20ile%20M%C3%BCcadele%20Kitap%C3%A7%C4%B1k.pdf

 

Dicle Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://dikanet.dika.org.tr/FileContainer/Web/0ec44e88-e9bb-438e-8daa-5d029879a512.pdf

  

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://www.dogaka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/covid-19-rehber.pdf

 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız. 

https://www.daka.org.tr/destekler/covid

 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://www.doka.org.tr/dosyalar/page_711/attachment/doka-covid-19-program-rehberi.pdf.pdf

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

http://www.marka.org.tr/uploads/files/COVID-19/MARKA%20-%20COVID-19%20Program%C4%B1%20Ba%C5%9Fvuru%20Rehberi.pdf

 

Fırat Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://fka.gov.tr/sharepoint/userfiles/Icerik_Dosya_Ekleri/COVID19_Ile_Mucadele_ve_Dayaniklilik_Programi_Rehberi/FKA%20COVID-19%20Ba%C5%9Fvuru%20Rehberi.pdf

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://geka.gov.tr/tr/haber/2020-yili-covid-19-ile-mucadele-ve-dayaniklilik-destek-programi-ilan-edilmistir

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/programlar/COVID19-ile-Mucadele-ve-Dayaniklilik-Programi-Basvuru-Rehberi.pdf

 

İpek Yolu Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://www.ika.org.tr/upload/duyurular/IKA-COVID-19-Program-Rehberi-154672.pdf

 

İstanbul Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

http://www.istka.org.tr/media/132107/%C4%B0stka-covid-19-ba%C5%9Fvuru-rehberi-nihai.pdf

 

İzmir Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

http://www.izka.org.tr/docs/destekler/covid/covid_rehber.pdf

 

Karacadağ Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://www.karacadag.gov.tr/Destek/Dosya/XB4G38FV_covid_19_basvuru_rehberi.pdf

 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://www.kuzka.gov.tr/Icerik/Dosya/www.kuzka.gov.tr_113_MP0S67JG_20200330-covid19-rehber-Bakanlik.pdf

 

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

http://pyb.kudaka.org.tr/Home/covid19

 

Mevlana Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız. 

https://www.mevka.org.tr/Yukleme/Uploads/DsyXa6Z2I331202080751PM.PDF

 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

http://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20200401171235_0.pdf

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://www.oka.org.tr/destekler/basvurabileceklerim

 

Serhat Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://www.serka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/serka_covid-19-program-rehberi.pdf

 

Trakya Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

https://www.trakyaka.org.tr/upload/Node/41144/files/Trakyaka-COVID-19_Program_Rehberi.pdf

 

Kovid-19 ile mücadele uygulanacak tedbirlerden ikincisi ise süre ertelemeleridir. Bu tedbirle ajans desteklerine başvuru süresi 2 ay ötelenmiş ve uygulaması devam eden projelere ilişkin sözleşme süreleri de 2 ay süreyle uzatılmıştır.

Planın üçüncü aşaması ise salgın sonrası iyileştirme çalışması olacaktır. Bu kapsamda, tüm kalkınma ajansları, Kovid-19 salgınının bölgelerindeki sosyo-ekonomik etkilerinin iyileştirilmesine dönük çalışmalara şimdiden başlayacak ve salgından en çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için yapılabilecekler bölgesel düzeyde tespit edilip, raporlanacaktır. Bu raporlar ulusal düzeyde yapılacak çalışmalara da girdi teşkil etmesi planlanmıştır.

Kaynak:KOSGEB

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir