TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BİLİMSEL DANIŞMA KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

01.08.2019

YÖNETMELİK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BİLİMSEL DANIŞMA
KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yürütülmekte olan iş ve işlemlerde bilimsel danışmanlık yapacak komisyon üyelerinin seçimi ile görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kurum tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemlerde bilimsel danışmanlık yapacak komisyonları ve üyeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 796 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Komisyon: Kurum tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemlerde gerektiğinde danışmanlık yapacak bilimsel nitelikli komisyonları,
ç) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonların Teşkili ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları
Komisyonların teşkili ve komisyonlarda görev alacak kişiler
MADDE 5 – (1) Kurum tarafından, ihtiyaç duyulan alanlarda komisyonlar teşkil edilir. Komisyonların sayısı ve nitelikleri Kurum tarafından belirlenir. Komisyonlarda görev alacaklar; Kurum personeli de dâhil olmak üzere alanında uzman kişilerden seçilir. Kurum Başkanı ve yardımcıları komisyonların doğal üyesidir.
Komisyon üyelerinin seçimi ve görev süreleri
MADDE 6 – (1) Komisyon üyeleri, Kurumun ihtiyaç duyacağı alanlarda görüşlerine başvurmak üzere, Kurumun teklifi ve Bakan onayı ile görevlendirilir.
(2) Komisyon üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Komisyonların görevi
MADDE 7 – (1) Kurumun görev alanına giren iş ve işlemlerden ihtiyaç duyulan alanlarda bilimsel danışmanlık yapmak ve görüş bildirmekle görevlidir. Komisyon kararları tavsiye niteliğinde olup Kurum açısından bağlayıcılığı yoktur.
Komisyon üyelerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 8 – (1) Komisyon üyelerinin görev süreleri görevlendirildikleri tarihten itibaren başlar.
(2) Komisyon üyeleri en az bir ay önceden Kuruma bildirmek kaydıyla kendi istekleri ile komisyon üyeliğinden ayrılabilirler. Bu talebin Kuruma iletildiği tarih itibarıyla üyenin üyeliği sona erer.
(3) Komisyon üyeleri mazeret halinde toplantıya katılamayacaklarını en az üç gün önceden yazılı veya elektronik olarak Kuruma bildirirler. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
(4) Kurum, yapılacak komisyon toplantılarına katılacak üyeleri, Bakan tarafından onaylanmış üye listesinin içinden toplantı öncesinde belirler. Kurum, ihtiyaç duyulan alanlara göre yeni komisyonlar oluşturabilir ya da mevcut bir komisyonu iptal edebilir.
(5) Kurum yöneticileri komisyonların başkanıdır. Yöneticilerin toplantıya katılmamaları durumunda, toplantıya katılan diğer üyelerin içinden en yaşlı olanı komisyona başkanlık yapar.
(6) Komisyonlar, Kurum tarafından belirlenmiş sayının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Kararlarda eşitlik olması halinde komisyona başkanlık yapan üyenin oyu iki oy yerine geçer. Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamaz.
(7) Kurum gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra komisyon toplantılarını elektronik ortamda da yapabilir.
(8) Komisyon kararları bilimsel gerekçelere dayalı olarak yazılmak zorundadır.
(9) Komisyonların sekretarya hizmetleri Kurum tarafından yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yasaklar ve gizlilik
MADDE 9 – (1) Komisyon üyeleri, görevleri gereği edindikleri gizlilik taşıyan bilgi ve belgeleri ve görevleri sırasında öğrendikleri kurum ve kuruluşların ticarî, bilimsel ve teknik sırlarını görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine veya aleyhine kullanamaz ve kullandıramazlar. Aksi durumda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
(2) Herhangi bir şekilde kendileri, eşleri, birinci veya ikinci derece yakınlarından ilaç, tıbbi cihaz veya kozmetik imal veya ithalatı yapanlar veya bu kuruluşlarda çalışanlar ya da bu kuruluşlara danışmanlık yapanlar komisyonlarda görev alamazlar. Bu hükme aykırı yanlış beyanı olanların tespit edilmesi halinde, komisyon üyeliği düşürülür ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Her bir komisyon üyesi göreve başlarken içeriği Kurum tarafından belirlenen etik sözleşme imzalar.
Yolluk ve ücretler
MADDE 10 – (1) Komisyon üyelerine 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 377 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre ödeme yapılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 1/7/2015 tarihli ve 29403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut komisyonlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde yeni komisyon üyeleri belirlenir. Yeni üyeler belirleninceye kadar mevcut komisyon üyeleri görevlerine devam eder.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak:RESMİ GAZETE

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir