TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

11.12.2018

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/8)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 28/9/2018 tarihli ve 30549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti menşeli eşyaya yönelik yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararın duyurulması amacıyla hazırlanmıştır.
Soruşturma
MADDE 2 – (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Ek-1’de yer almaktadır.
Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 70.04, 70.05 ve 70.06 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün birinci yıl için 48 ABD Doları/Ton, ikinci yıl için 46 ABD Doları/Ton, üçüncü yıl için 44 ABD Doları/Ton olarak belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına karar vermiştir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlanır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.


Kaynak:Resmi Gazete

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir