Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

10.05.2018

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün sözleşmeli bilişim uzmanı ihtiyacına binaen, 24/01/2018 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı ile Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan ilan gereğince, 10 Nisan 2018 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucunda asıl sırada yer alanlar Ek-1, yedek sırada yer alanlar ise Ek-2 listede gösterilmiş olup, adayların atamalarına ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

A- İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU

 1. Asıl listedeki adayların, aşağıda belirtilen atamaya esas belgelerini, 25/05/2018 tarihi mesai bitimine kadar,  Ziyabey Cad. No:6 PK:06520-Balgat/ANKARA (İrtibat tel: 0 312 207 84 28-29) adresinde bulunan İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Atama Servisine (A Blok 534 nolu oda) şahsen müracaat etmek suretiyle teslim etmeleri gerekmekte olup, 25/05/2018 tarihine kadar belgelerini teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedeceklerdir.
 2. Müracaat tarihi itibarıyla halen askerlik görevini yapanların, atamaya esas belgelerin yanında, muhtemel terhis tarihlerini 25/05/2018 tarihine kadar Kurumumuza yazılı olarak beyan etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların atamaları, terhis tarihini müteakip en geç 1 ay içinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Kurumumuza başvurmaları halinde yapılacaktır.
 3. Asıl adaylardan çeşitli nedenlerle görevine başlamayanlar ile sınav sonucunun Kurum internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılanların yerine, yedek adaylardan atama yapılacak olup, sırası gelen yedek adaylara aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmelerini teminen yazılı tebligat yapılacaktır.

İstenilen Belgeler:

 1. Dilekçe
 2. Erkekler için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis ve muaf olanların belgeyi Askerlik Şubelerinden almaları gerekmektedir.)
 3. Mal bildirim formu (imzalı ve kapalı zarf içinde)
 4. Sağlık durumu beyanı
 5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet) (Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulacak, çıktısı alınacak ve imzalanacaktır.)
 6. Adli sicil kaydı belgesi aslı ve fotokopisi (E-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
 7. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet)
 8. 2 adet “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm)

B-GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Adli sicil sorgulamasında, kanunen göreve başlamalarında engel bir durum tespit edilenler ile sözleşme imzalanmayacaktır.
 2. Sağlık durumunun görev yapmasına engel oluşturabileceği hususunda tereddüt oluşması halinde, tam teşekküllü hastanelerden sağlık kurulu raporu istenecektir.
 3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları olumlu sonuçlanan adaylar ile sözleşme imzalanabileceğinden, adayların; kendilerine sözleşme imzalanmak üzere yazılı olarak yapılacak davete istinaden, yazımızı teslim aldıkları tarihten itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.
 4. Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 5. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, ilgililere bununla ilgili ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur. 09/05/2018

Ek:

1-Asıl Liste

2-Yedek Liste

Dosyayı indir Dosyayı indir (Ek)


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir