2828 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumumuza Yerleşen Adayların Atama İşlemleri Hakkında Duyuru

01.02.2018

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında 19/01/2018 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre Kurumumuza yerleştirilmesi yapılanlardan atanmasına esas olmak üzere istenen belgeler ve atama ile ilgili duyuru

İLAN METNİ

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 19/01/2018 tarihinde ilan edilen sonuçlara göre Kurumumuz Kadrolarına yerleşenler aşağıda belirtilen belgeleri 16 Şubat 2018 tarihi mesai bitimine kadar bizzat kendisi veya noter aracılığı ile vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir.

İSTENEN BELGELER:

1. İnternet adresimizde yayınlanan açıktan atama başvuru formunun (EK-1) tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir ),

2. İnternet adresimizde yayınlanan güvenlik ve arşiv araştırması formunun (EK-2) tüm kısımlarının eksiksiz ve kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulmuş hali, (3 adet)

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da geçerli),

4. Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir noter tasdikli diploma sureti ya da mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi, mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) sureti,

· Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

· Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi

· Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların, denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren tarih-sayılı okul müdürü tarafından kaşeli ve imzalı resmi yazı teslim etmeleri gerekmektedir. “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir.

5. 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),

6. Mal Bildirim Beyannamesi (EK-3) (ilgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış),

7. 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.),Önemli; Askerlik durum belgesi ve adli sicil belgesini evrak tesliminde verenlerin belgeleri kabul edilecektir.ÖNEMLİ HATIRLATMALAR; (Mutlaka Okuyunuz!)

1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir.

2. Kurumuz Teşkilatında bir kadroya yerleşip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.

3. Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’teki adresler geçerli olacaktır.

4. Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir dilekçeyi Kurumumuza göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Bakanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.EKLER:

Ek1: Başvuru Formu

Ek2: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Ek3: Mal Bildirim Formu

Ekler

AdıDoküman
EkDOC
EkXLSX
EkDOCX

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir