DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.07.2017

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM,

SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/9/2013 tarihli ve 28774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim, Sınav ve Staj Yönetmeliğinin adı “Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav ve Klinik Ders Yükü Pratik Uygulama Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; fakülte yönetim kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak uygulamalı dersler, klinik ders yükü pratik uygulamaları gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dersler; teorik dersler, uygulamalı dersler, klinik ders yükü pratik uygulamaları, alan ve benzeri çalışma programları şeklinde verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Klinik ders yükü pratik uygulama programları, ilgili anabilim dalının teklifi üzerine klinik eğitimini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler için yılsonu sınavlarından sonra klinik ders yükü pratik uygulama tekrarı yaptırılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) Eğitim ve öğretim planları; fakülte yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve uygulamalı dersler ve klinik ders yükü pratik uygulamalarını kapsayan planlardır. Planlar, dersler başlamadan önce dekanlık tarafından ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – (1) Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, uygulamalı dersler ve klinik ders yükü pratik uygulamaları gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Derslerin açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

a) Mesleki zorunlu dersler; Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir. Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan zorunlu teorik ve uygulamalı dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Yabancı Dil dersleri olup, her biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

c) Seçmeli dersler; ilgili komisyonların önerisiyle, fakülte yönetim kurulunun onayı ile belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. İlgili dönemde açılacak seçmeli dersler, ilgili dönemin başında ilan edilir. Bu seçmeli dersler, öğrencinin kendi alanı içinden veya alanı dışından isteği doğrultusunda aldığı derslerdir. Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine açılan başka bir seçmeli dersi alabilir.

ç) Uygulamalı dersler; mesleki zorunlu ders statüsündedir. Uygulamalı derslerde 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin, her yıl belirli sayıda ve kalitedeki uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması gerekir. Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için sınıf I-II-III’te verilen çalışmaların %80’ini tamamlamış olması gereklidir. Uygulamalı çalışmaların %80’ini ilgili anabilim dalının belirlediği süre içerisinde tamamlayamayan öğrenciye telafi süresi verilir. Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci, yılsonu ve bütünleme sınavına alınmaz. O uygulamalı dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. 4. ve 5. sınıfta ise klinik ders yükü pratik uygulamalarının yılsonu sınavı öncesi verilen uygulamaların %100’ünün tamamlanmış olması gerekir.

d) 4. ve 5. sınıfta klinik ders yükü pratik uygulamalarında öngörülen %10’luk devamsızlık hakkını aşmamış olmak kaydıyla; ilgili anabilim dalının önceden belirlediği klinik ders yükü pratik uygulama puanının en az %50’sini tamamlayan öğrenciler, diğer anabilim dallarındaki klinik ders yükü pratik uygulamaların tamamlanmasının ardından, anabilim dalının belirleyeceği tarihler arasında (eğitim-öğretime ara verilen dönemde) ve anabilim dalının belirlediği oranlardaki puanı (o dersin anabilim dalı tarafından belirlenen ve akademik yılbaşında ilan edilen puanın %50’sinden az olmamak kaydıyla) tamamlayarak bütünleme sınavına girmeye hak kazanır. Öğrenciler bu haktan en fazla üç anabilim dalı klinik ders yükü pratik uygulama puanını tamamlamak için yararlanabilir.

e) Klinik ders yükü pratik uygulamaları; mesleki zorunlu ders statüsünde olup ilgili anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hastaların tedavisine yönelik klinik uygulamalarıdır. Diş hekimliği meslek eğitimi çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yılbaşında ilan edilir. Öğrenci aynı anda birden fazla klinik ders yükü pratik uygulaması yapamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci 4. ve 5. sınıfta ise klinik ders yükü pratik uygulamalarına devam etmediği süreyi anabilim dalının göstereceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Devam etmediği süreyi tamamlamadan ilgili dersin yılsonu sınavlarına giremez. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde klinik ders yükü pratik uygulaması tekrarına kalır.

(3) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sağlık raporu alan öğrenci için, sadece giremediği ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu yılsonu, bütünleme ve tek ders sınavları için geçerli değildir. Ancak uygulamalı dersler veya klinik ders yükü pratik uygulaması olan derslerde; anabilim dalının önceden belirlediği klinik ders yükü pratik uygulama puanının %100’ünü tamamlayan, fakat klinik ders yükü pratik uygulamalarında öngörülen %10’luk devamsızlık hakkını bir mazeret nedeniyle aşmış olan öğrenciler; mazeretini tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporu veya birinci derece yakınlarının ölüm raporu ile belgelemesi kaydıyla, diğer anabilim dallarındaki klinik ders yükü pratik uygulamaların tamamlanmasının ardından ve eğitim öğretime ara verildiği dönemde, anabilim dalının belirleyeceği tarihler arasında uygulamalara gelmediği gün sayısınca uygulama veya klinik çalışma yaparak bütünleme sınavına girmeye hak kazanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tek bir dersten başarısız olan öğrenciler, bu dersten devam ve ara sınav şartı aranmaksızın bir üst sınıfa sorumlu olarak geçebilirler. Ancak uygulaması olan derslerden pratik barajını tamamlayamayan veya klinik ders yükü pratik uygulamalarında başarılı olamayan öğrenciler, bu dersi bir üst sınıfa taşıyamazlar. Öğrenciler sorumlu oldukları dersin sadece yılsonu ve bütünleme sınavlarına girerler. Başarılı sayılmak için bu sınavlardan birinden 60 puan alınması gerekir. Alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Sorumlu olduğu dersin sınavından 100 tam not üzerinden en az 60 puan almamış olması halinde, üst sınıftaki aynı veya başka dersten de başarısız olan öğrenci sorumlu olduğu bu dersi üst sınıfa taşıyamaz. Sorumlu olduğu dersle birlikte üst sınıftaki varsa başarısız olduğu diğer derslerin kayıt, devam, ara sınav ve uygulama şartlarını yeniden yerine getirmek zorundadır.

(3) Devamsızlık dışında ortak zorunlu derslerden kalan öğrenciler, bir üst sınıfa geçebilir ve sonraki yıl o dersin yalnızca yılsonu ve bütünleme sınavlarına girerler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, yılsonu sınavı, klinik ders yükü pratik uygulama sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, sorumluluk sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı olarak ya da bunların birkaçı şeklinde yapılabilir. Sınavların ne şekilde olacağına ve mesleki zorunlu ders uygulama, klinik ders yükü pratik uygulama ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine, ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da dallarının önerisi ile fakülte yönetim kurulu karar verir.”

“a) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

1) Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Tüm ara sınavların, derslerin bitiminden önce tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notunu belirlemede esas olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile fakülte yönetim kurulunca belirlenir. 4 ve 5 inci sınıf klinik uygulamalarında ara sınav zorunlu değildir. Programda yer alan derslerden bir günde en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Ancak fakülte yönetim kurulu bu sayıda değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

2) Uygulaması olmayan derslerin, her yarıyılda ara sınavlarına girerek not ortalaması 100 tam not üzerinden 85 olan öğrenciler, o dersin dönem sonu (final) sınavından muaf tutulurlar.

b) Yılsonu sınavları, bir dersin tamamlandığı dönem sonu veya yılsonunda, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilirler. Öğrenciler yılsonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik uygulama, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludurlar. 4. ve 5. sınıflar klinik ders yükü pratik uygulama sınıfları olup, hem teorik hem de pratik ders yükü uygulaması olan derslerin uygulama ve teorik sınavları ayrı ayrı değerlendirilir.

c) Klinik ders yükü pratik uygulaması sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Klinik ders yükü pratik uygulamalarına sahip olan derslerde anabilim dallarında ilan edilen pratik uygulamaları tamamlayan öğrenciler klinik ders yükü pratik uygulama sonu sınavına tabi tutulurlar. Bu sınav, öğrencinin ilan edilen pratik uygulamaları tamamladığı dersin sonunda ilgili anabilim dalında gerçekleştirilir. İlgili dersin sınavı; pratik uygulama ve/veya sözlü sınavın birlikte yapılması şeklinde olur. Sınavda öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için klinik ders yükü pratik uygulama sınavının tüm aşamalarını geçmesi gereklidir. Bu sınavlardan pratik uygulama sınavı baraj niteliği taşır. Baraj sınavında başarısız olan öğrenci takip eden sınavlara giremez. Not değerlendirmesinde öğrencinin uygulama süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır.

2) Bir önceki eğitim-öğretim yılı sonunda klinik ders yükü pratik uygulaması olan derslerden başarısız duruma düşen 4. ve 5. sınıf öğrencileri başarısız oldukları uygulama derslerini, eğitim ve öğretime ara verildiği tarihler arasında tekrarlayabilirler.

ç) Bütünleme sınavı, bir dersin yılsonu sınavından en az bir hafta sonra yapılır. Bu sınava, yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, yılsonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya yılsonu sınavına girme hakkına sahip olmayıp ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılbaşında ilan edilen şartlara göre verilen telafi sürelerinde pratik uygulamalara katılıp başarılı olan öğrenciler girebilir. Ayrıca; 4. ve 5. sınıf klinik ders yükü pratik uygulama sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu olarak alınırlar.”

“f) Mazeret sınavı, fakülte yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Yılsonu sınav ve bütünleme sınavları için, mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı, dekanlıkça tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludurlar. Mazeret sınavı için, ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınav hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılmaz. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin, bu durumlarını herhangi bir tam teşekküllü sağlık kurumundan alınan sağlık raporu ile belgelendirmesi gereklidir. Mazeret belgelerinin; düzenlendikleri tarihi izleyen bir hafta içerisinde dekanlığa verilmesi zorunludur. Sağlık mazereti fakülte yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde herhangi bir dersin sınavına giremez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencinin, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş, sağlıkla ilgili mazeretinin olması,”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir